Wersje językowe

ZAMÓWIENIA TELEFONICZNE 607 537 744 pn-pt w godz. 7:00-16:00 ZAMÓWIENIA MAILOWE sklep@pnos.pl

Ogólne Warunki Sprzedaży

DO POBRANIA: plik PDF

 

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY

spółki Przedsiębiorstwo Nasiennictwa Ogrodniczego i Szkółkarstwa w Ożarowie Mazowieckim sp. z o.o. z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim z dnia 29 października 2019 r. wraz ze zmianami z dnia 13 lipca 2023 r.

§ 1. Postanowienia ogólne

1. Niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży i Dostaw (dalej: OWS) określają zasady zawierania umów sprzedaży i dostawy towarów wprowadzanych do obrotu przez spółkę Przedsiębiorstwo Nasiennictwa Ogrodniczego i Szkółkarstwa w Ożarowie Mazowieckim sp. z o.o. z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim (ul. Ożarowska 40/42, bud. F, Duchnice, 05-850 Ożarów Mazowiecki), wpisaną do rejestru przedsiębiorców KRS pod numerem KRS 0000504994, posiadająca numer NIP 8943052641 i REGON 022407374 (dalej: PNOS).

2. Ilekroć w OWS użyte jest jedno ze wskazanych poniżej pojęć, należy je rozumieć w sposób następujący:

 1. Towary – wszelkie towary wprowadzane do obrotu przez spółkę PNOS, a w szczególności nasiona (m.in. warzyw, kwiatów, ziół, traw, itp.), sadzonki oraz inne towary znajdujące się w aktualnej ofercie PNOS,
 2. Przetwarzanie – obróbka Towaru, w tym w szczególności procesy podnoszące jego jakość (np. procesy związane z uszlachetnianiem nasion),
 3. Umowa – umowa wzajemna zawierana przez PNOS z Klientem, zgodnie z którą Klient nabywa własność określonych Towarów, a PNOS otrzymuje świadczenie wzajemne, a w szczególności umowa sprzedaży, umowa dostawy oraz każda inna umowa nazwana lub nienazwana pociągająca za sobą analogiczne skutki prawne,
 4. Cena – cena lub wynagrodzenie należne PNOS od Klienta za wykonanie Umowy,
 5. Klient – przedsiębiorca w rozumieniu art. 431 Kodeksu cywilnego, z którym PNOS zawiera Umowę, w tym rolnik indywidualny,
 6. Strona (Strony) – PNOS lub Klient; PNOS i Klient (w zależności od kontekstu),
 7. Producent – podmiot produkujący Towary, lub podmiot pakujący Towary na zlecenie PNOS lub podmiot przetwarzający Towary,
 8. Cennik – publikowany przez PNOS cennik zawierający informacje o Towarach oraz o cenach Towarów,
 9. Strona Internetowa – strona internetowa prowadzona pod adresem http://www.pnos.pl/, do której prawa przysługują PNOS.
 10. Przedstawiciele Handlowi – osoby zatrudnione przez PNOS, lub z którymi PNOS ma podpisaną umowę w dowolnej formie, których zadaniem jest przedstawianie oferty handlowej PNOS na terenie Polski i za granicą,
 11. Warunki Handlowe – indywidulane warunki przedstawiane Klientom, z którymi PNOS prowadzi stałą współpracę w zakresie obrotu Towarem,
 12. Sezon – okres od 1 października danego roku do 30 września roku kolejnego. m. Magazyn Centralny – magazyn PNOS zlokalizowany w Lublinie, kod pocztowy 20-445, ul. Zemborzycka 110.

3. Z zastrzeżeniem ust. 5 poniżej OWS znajdują zastosowanie do wszystkich Umów zawieranych przez PNOS, o ile Strony nie postanowiły inaczej w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

4. W razie sprzeczności treści Umowy zawartej w formie pisemnej z OWS strony są związane OWS tylko w zakresie niesprzecznym z Umową. 5. OWS nie znajdują zastosowania do Umów zawieranych za pośrednictwem sklepu internetowego prowadzonego na stronie internetowej http://www.epnos.pl/, jeżeli kupującym jest konsument. W takim wypadku warunki sprzedaży i dostaw Towarów za pośrednictwem sklepu internetowego uregulowane są w regulaminie opublikowanym na stronie internetowej http://www.epnos.pl/.

 

§ 2. Dostarczanie i publikacja OWS

1. PNOS doręcza Klientowi OWS poprzez publikację aktualnej wersji OWS na Stronie Internetowej. Klient ma możliwość pobrania OWS ze Strony Internetowej.

2. Na żądanie Klienta PNOS doręcza Klientowi OWS poprzez ich przesłanie pocztą elektroniczną, albo w postaci wydruku pocztą tradycyjną.

 

§ 3. Oferty i zamówienia

1. PNOS zbywa Towary hurtowo i detalicznie na zasadach określonych w OWS.

2. Cenniki i materiały marketingowe dostarczone Klientowi nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego. PNOS nie ponosi odpowiedzialności za treść Cenników.

3. PNOS składa oferty po otrzymaniu od Klienta zaproszenia do złożenia oferty, a w szczególności zapytania ofertowego. Każda oferta składana przez PNOS jest związaniem stron warunkami OWS.

4. Oferta PNOS jest ważna przez okres 7 dni od dnia jej złożenia Klientowi, chyba, że co innego wynika z treści oferty.

5. Wystawiona przez PNOS faktura pro forma stanowi ofertę w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego.

6. PNOS składa oferty w formie pisemnej m.in za pośrednictwem poczty elektronicznej.

7. Zamówienie złożone PNOS przez Klienta niestanowiące odpowiedzi na ofertę PNOS stanowi ofertę. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia stanowi przyjęcie oferty.

8. Strony akceptują składanie zamówień w następujących formach:

 1. osobiście w biurze handlowym PNOS przy ul. Ożarowska 40/42, bud. F, Duchnice, 05-850 w Ożarowie Mazowieckim,
 2. telefonicznie pod numerami: +48 607 557 773, +48 502 528 867, +48 665 606 966, +48 667 490 027, 22 733 75 00,
 3. za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: bok@pnos.pl,
 4. listownie na adres ul. Ożarowska 40/42, bud. F, Duchnice, 05-850 Ożarów Mazowiecki,
 5. za pośrednictwem Przedstawicieli Handlowych PNOS.

9. Na żądanie PNOS Klient zobowiązany jest przesłać zamówienie w formie pisemnej.

10. Zamówienie powinno zawierać następujące informacje:

 1. firmę Klienta oraz jego dane teleadresowe,
 2. numer NIP lub inny odpowiedni numer, jeżeli Klient jest czynnym podatnikiem VAT,
 3. określenie zamawianego Towaru oraz ilość zamawianego Towaru (gramatura, ilość sztuk itp.),
 4. w przypadku nasion: nazwę zamawianej odmiany, wielkość opakowania i formę nasion (np. otoczkowane, na taśmie),
 5. termin realizacji zamówienia,
 6. miejsce i warunki dostawy Towaru lub miejsce odbioru Towaru przez Klienta,
 7. formę i sposób płatności.

11. Zamówienie Klienta, któremu PNOS przedstawił indywidualne Warunki Handlowe na Sezon, może zostać zrealizowane pomimo niespełnienia wszystkich warunków wyszczególnionych w ust. 10 powyżej.

12. PNOS nie jest zobowiązany do potwierdzenia przyjęcia zamówienia. Na żądanie Klienta, albo w przypadku gdy PNOS uzna to za stosowne, w terminie 7 dni od dnia otrzymania zamówienia PNOS potwierdza zamówienie złożone przez Klienta lub odmawia potwierdzenia zamówienia.

13. PNOS zastrzega sobie możliwość przekazania zamówienia do regionalnego dystrybutora Towarów PNOS. Ust. 12 powyżej stosuje się odpowiednio.

14. PNOS może uzależnić przyjęcie zamówienia od potwierdzenia danych, o których mowa w ust. 10, jeżeli powziął on wątpliwość co do ich prawidłowości.

 

§ 4. Zawarcie Umowy

1. Umowa jest traktowana za zawartą z momentem przyjęcia przez jedną ze Stron oferty złożonej przez drugą Stronę. § 3 ust. 12 pkt. 2 znajduje zastosowanie.

2. Złożenie przez Klienta zamówienia po uprzednim złożeniu przez PNOS oferty na dany Towar stanowi przyjęcie oferty i traktowane jest jako akceptacja wszystkich jej warunków.

3. Jeżeli w wypadku, o którym mowa w ust. 2 powyżej, treść zamówienia Klienta nie jest zgodna z treścią oferty PNOS, zamówienie Klienta stanowi ofertę.

4. W przypadku, o którym mowa w § 3 ust. 12 lub § 4 ust. 3 do zawarcia Umowy dochodzi z momentem:

 1. potwierdzenia przyjęcia zamówienia; potwierdzenie przyjęcia zamówienia przez PNOS stanowi przyjęcie oferty;
 2. przystąpienia przez PNOS do wykonania Umowy; w takim wypadku potwierdzenie przyjęcia zamówienia przez PNOS nie jest konieczne do zawarcia Umowy.

5. Jeśli potwierdzenie zamówienia, o którym mowa w ust. 4 lit. a powyżej nie jest zgodne z treścią zamówienia, lecz nie zmienia warunków zamówienia w zakresie istotnym, strony są związane Umową z uwzględnieniem zmian wynikających z potwierdzenia zamówienia, chyba, że Klient niezwłocznie sprzeciwi się zmianom.

6. Umowa może być zawarta pod warunkiem (zawieszającym lub rozwiązującym) zapłaty przez Klienta zaliczki w wysokości ustalonej przez PNOS lub od udzielenia zabezpieczenia płatności w formie wskazanej przez PNOS.

7. Klient może odstąpić od Umowy i żądać zwrotu zaliczki w terminie 14 dni od dnia zawarcia Umowy, o ile w tym czasie PNOS nie przystąpił do wykonania Umowy.

 

§ 5. Dostawy Towarów

1. Jeżeli w Umowie nie przewidziano, że odbiór Towaru przez Klienta następuje w Magazynie Centralnym , PNOS jest zobowiązana dostarczyć Towar do siedziby Klienta, chyba, że w Umowie wskazano inne miejsce dostawy. PNOS dostarcza Towary zależnie od ich rozmiarów Pocztą Polską lub firmą spedycyjną (dalej: Dostarczyciel). Ryzyko przypadkowej utraty lub uszkodzenia Towaru przechodzi na Klienta z momentem odbioru Towaru w Magazynie Centralnym lub innym miejscu wskazanym w Umowie.

2. Towary są dostarczane Klientowi jednorazowo albo w dostawach podzielonych zależnie od ich dostępności i rozmiarów.

3. Z zastrzeżeniem ust. 4 poniżej lub jeśli co innego nie wynika z oferty lub umowy PNOS dostarcza Towar na własny koszt.

4. Jeżeli wartość dostarczanego Towaru nie przekracza określonej kwoty ustalonej w Warunkach Handlowych PNOS lub Cenniku Klient ponosi koszty dostawy.

5. Towary dostarczane są przez PNOS w standardowych opakowaniach zgodnych z obowiązującymi przepisami. Opakowania nie podlegają zwrotowi, a ich koszt obciąża PNOS, chyba, że w Umowie uzgodniono inaczej. Jeżeli Strony uzgodniły w Umowie szczególny rodzaj opakowania, dostosowany do indywidualnych potrzeb Klienta, jest on zobowiązany do zwrotu kosztów opakowania.

6. Klient zobowiązany jest do odbioru Towaru niezwłocznie po powiadomieniu o dostawie, o ile nie został on odebrany bezpośrednio od Doręczyciela. W przypadku przesyłek pocztowych Klient zobowiązany jest do odbioru Towaru w przeciągu 3 dni od daty powiadomienia przez Doręczyciela.

7. Towary nieodebrane przez Klienta i zwrócone PNOS przez Doręczyciela mogą zostać zbyte innemu Klientowi. PNOS zachowuje w takim wypadku uprawnienie do dochodzenia odszkodowania za szkodę, wynikającą z niewykonania zobowiązania przez Klienta.

8. W przypadku zbycia Towarów, o którym mowa w ust. 7, Umowę uznaje się za rozwiązaną w całości albo w odpowiedniej części.

9. Klient może żądać ponownej wysyłki Towarów nieodebranych, a niezbytych przez PNOS zgodnie z ust. 7 powyżej. W takim wypadku Klient zobowiązany jest uiścić koszty nieodebranej dostawy oraz z góry pokryć koszty kolejnej dostawy.

10. W przypadku uzgodnienia w Umowie odbioru Towaru przez Klienta w Magazynie Centralnym lub w innym miejscu, Klient zobowiązany jest do odbioru Towaru w przeciągu 3 dni od dnia poinformowania go o gotowości Towaru do odbioru. Ust. 7-9 powyżej stosuje się odpowiednio.

11. Razem z Towarem dostarczany jest Klientowi dowód dostawy oraz faktura VAT obejmująca kwotę Ceny oraz ewentualne koszty dostawy, opakowania itd. W przypadku dostaw częściowych PNOS fakturuje każdą dostawę osobno.

 

§ 6. Termin dostawy Towaru

1. PNOS zobowiązana jest dostarczyć Towar lub udostępnić Towar do odbioru w miejscu wskazanym w Umowie w terminie 14 dni od dnia zawarcia Umowy, chyba, że w Umowie ustalono inny termin.

2. Klient przyjmuje do wiadomości, że Towary wydawane są zgodnie z obowiązującymi w PNOS zasadami rozchodu zapasów. Z tej przyczyny PNOS nie ponosi odpowiedzialności za zwłokę w realizacji dostawy spowodowaną brakiem dostępności i wynikami oceny jakości Towarów.

3. W przypadkach, o których mowa w ust. 2 i 3 powyżej PNOS poinformuje niezwłocznie Klienta o opóźnieniu, podając przewidywalny termin dostawy.

 

§ 7. Odbiór Towarów

1. Wszystkie dostarczane Towary powinny być przez Klienta sprawdzone przy odbiorze pod względem rodzajowym, ilościowym i jakościowym w obecności przedstawiciela PNOS lub Doręczyciela, celem ustalenia, czy dostarczane albo wydawane Towary są zgodne z Umową. Klient zobowiązany jest w szczególności sprawdzić: stan przesyłki oraz jakość, ilość i asortyment Towaru.

2. W przypadku stwierdzenia, że dostarczony Towar odbiega pod względem rodzajowym, ilościowym lub jakościowym od ustalonych wymagań albo że widoczne są uszkodzenia opakowań zbiorczych lub jednostkowych, Klient zobowiązany jest do sporządzenia przy odbiorze Towarów dokumentacji fotograficznej i protokołu szkody. Protokół szkody musi zostać przekazany Doręczycielowi i PNOS.

3. W przypadku niewypełnienia przez Klienta wymagań, o których mowa w ust. 2 powyżej, PNOS nie ponosi odpowiedzialności za wady lub braki Towarów, które mogły powstać w czasie transportu.

4. PNOS nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody, obniżenie jakości lub uszkodzenie Towarów wynikające z działania lub zaniechania Doręczyciela.

5. W Umowie Strony mogą uzgodnić, iż Towar zostanie przez PNOS na koszt Klienta ubezpieczony na czas dostawy.

 

§ 8. Ceny i warunki płatności

1. Cena Towaru wynika z Cennika, jeżeli w Umowie nie ustalono inaczej. PNOS zastrzega sobie prawo sporządzania Cenników zawierających Ceny dla określonych Klientów.

2. PNOS zastrzega sobie prawo do zmian Cennika w każdym czasie, o czym poinformuje Klienta najpóźniej w przeddzień obowiązywania nowego Cennika. Do zamówień złożonych przed wejściem w życie nowego Cennika stosuje się dotychczasowy Cennik.

3. Jeżeli w Umowie nie ustalono inaczej Klient zobowiązany jest do zapłaty Ceny w terminie wynikającym z faktury VAT, chyba, że Towar dostarczany jest za pobraniem (płatność przy dostawie).

4. Jeżeli nie doszło do zapłaty Ceny w gotówce, Klient zobowiązany jest zapłacić Cenę przelewem na wskazany na fakturze VAT numer rachunku bankowego w terminie podanym na fakturze.

5. Za dzień zapłaty uznaje się dzień zaksięgowania Ceny na rachunku bankowym PNOS podanym na fakturze lub dzień zapłaty gotówką.

6. Jeżeli Klient nie zapłacił w terminie Ceny, PNOS ma prawo:

 1. do naliczania odsetek ustawowych za opóźnienie
 2. wstrzymania wykonania pozostałych Umów zawartych z Klientem do chwili zapłaty Cen ze wszystkich zawartych z Klientem Umów w terminie wskazanym przez PNOS; do tego czasu zobowiązania PNOS wynikające z zawartych Umów nie są wymagalne.

7. Jeżeli – w przypadku, o którym mowa w ust. 6 lit. b powyżej – Klient nie zapłaci Cen ze wszystkich zawartych Umów, PNOS może wyznaczyć Klientowi dodatkowy 7-dniowy termin do zapłaty z zagrożeniem, że brak zapłaty będzie uprawniał PNOS do odstąpienia od Umów. W przypadku bezskutecznego upływu dodatkowego terminu PNOS będzie uprawniony wedle swojego wyboru do odstąpienia od Umów lub do dochodzenia zapłaty Cen. W obu wypadkach PNOS zachowuje roszczenie o odszkodowanie.

8. PNOS zalicza każdą otrzymaną kwotę w pierwszej kolejności na poczet należnych odsetek bez konieczności składania oświadczenia w tym zakresie. Powyższe uprawnienie PNOS nie jest wyłączone w przypadku wskazania przez Klienta, który dług chce zaspokoić.

9. W przypadku, gdy Klient opóźnia się z zapłatą za Towar dłużej niż 30 dni, PNOS jest uprawniony do odstąpienia od Umowy. W przypadku odstąpienia od Umowy Klient zobowiązany jest do zwrotu dostarczonych Towarów w terminie 3 dni. Zwrot następuje na koszt Klienta. PNOS zachowuje roszczenie o odszkodowanie.

 

§ 9. Zastrzeżenie własności

1. Do czasu uiszczenia pełnej kwoty Ceny wraz z ewentualnymi odsetkami za zwłokę w płatności Towar pozostaje własnością PNOS. Klient nie jest uprawniony do zbywania takiego Towaru ani do jego obciążania prawami obligacyjnymi lub rzeczowymi.

2. W przypadku zajęcia Towaru stanowiącego własność PNOS w toku postępowania egzekucyjnego skierowanego do majątku Klienta, Klient zobowiązany jest niezwłocznie poinformować PNOS o tym fakcie oraz współdziałać przy realizacji jego praw względem wierzyciela, na którego rzecz zajęcie zostało dokonane. Klient zobowiązany jest w takim wypadku zwrócić PNOS koszty realizacji przez PNOS praw właściciela Towaru.

 

§ 10. Wymagania jakościowe i reklamacje

1. PNOS zobowiązana jest do dostarczania Towarów zgodnie z Umową.

2. W terminie 3 dni od dostawy Klient zobowiązany jest zgłosić PNOS zastrzeżenia dotyczące dostarczonych Towarów, sporządzając protokół niezgodności.

3. W przypadku niewypełnienia przez Klienta wymagań, o których mowa w ust. 2 powyżej, PNOS nie ponosi odpowiedzialności za wady lub braki Towarów.

4. Wady jakościowe ukryte, a więc takie, których wykrycie nie było możliwe w ramach badania, o którym mowa w § 7 ust. 1, winny być zgłoszone PNOS, niezwłocznie po ich wykryciu lecz nie później niż w terminie 14 dni po wykryciu wady.

5. Zgłoszenie wady dla swej ważności wymaga zachowania formy przewidzianej w § 3 ust. 6, podania numeru listu przewozowego lub faktury, numeru partii produkcyjnej lub innego identyfikatora danego Towaru oraz rodzaju wady. Klient może dołączyć do zgłoszenia wady fotografie Towaru. Klient zobowiązany jest ponadto na własny koszt dostarczyć Towar PNOS nie później niż w terminie 3 dni od zgłoszenia. Zgłoszenie wady nie spełniające powyższych wymogów traktuje się jako niebyłe.

6. Jeśli zgłoszenie wady dotyczy wschodów nasion, należy zgłosić wadę między 7 a 21 dniem od wysiewu i przed rozpikowaniem lub przesadzaniem roślin. Reklamacje zgłoszone wcześniej lub później oraz reklamacje zgłoszone po pikowaniu lub przesadzaniu roślin traktuje się jako niebyłe.

7. PNOS zobowiązuje się rozstrzygnąć zgłoszenie wady w terminie 30 dni. Decyzja w sprawie uznania reklamacji, częściowego uznania reklamacji i nieuznania reklamacji zostanie Klientowi przekazana w formie przewidzianej w § 3 ust. 6 lub listownie wraz z uzasadnieniem. Brak poinformowania Klienta o decyzji PNOS w sprawie reklamacji nie oznacza, iż żądania wskazane w zgłoszeniu wady zostały uznane za zasadne.

8. W przypadku uznania reklamacji PNOS wedle własnego wyboru wymieni Towary na wolne od wad albo zwróci Klientowi koszty związane ze zgłoszeniem wady, a w szczególności koszty transportu oraz udokumentowane szkody rzeczywiste (damnum emergens) powstałe na skutek wady Towaru. Odpowiedzialność PNOS ograniczona jest w każdym wypadku do wysokości Ceny. PNOS nie ponosi odpowiedzialności za utracone korzyści.

9. W przypadku częściowego uznania reklamacji PNOS zwróci Klientowi koszty, o których mowa w ust. 10 powyżej w odpowiedniej części.

10. Zgłoszenie przez Klienta reklamacji ilościowej lub jakościowej nie zwalnia Klienta z obowiązku terminowej realizacji płatności.

 

§ 11. Odpowiedzialność Stron

1. PNOS nie bierze odpowiedzialności za sposób i metody produkcji roślin zastosowane przez Klienta. Parametry katalogowego opisu odmiany należy traktować tylko orientacyjnie, gdyż nie obejmują one indywidualnej specyfiki agrotechnicznej charakterystycznej dla miejsca i metody uprawy zastosowanej przez Klienta. PNOS nie ponosi odpowiedzialności za materiały marketingowe, w części opisowej i agrotechnicznej.

2. Zalecenia agrotechniczne publikowane lub przekazywane w inny sposób przez PNOS nie mogą skutkować odpowiedzialnością PNOS. Klient powinien kierować się własnymi doświadczeniami, jak również odpowiednimi metodami uprawy, stosując tzw. Zasady Dobrej Praktyki Ogrodniczej.

3. W przypadku gdy Towarem są nasiona, Klient zobowiązany jest przed zawarciem Umowy dostosować wybór gatunku i odmiany do własnych możliwości i wiedzy teoretycznopraktycznej oraz wymaganego sposobu ich uprawy.

4. PNOS odpowiada tylko za szkodę wyrządzoną Klientowi z winy umyślnej. Odpowiedzialność PNOS za szkodę nie obejmuje poniesionych nakładów i utraconych korzyści przez Klienta.

5. PNOS nie ponosi odpowiedzialności wobec Klienta w szczególności z tytułu rękojmi, jeśli wysiew lub rozsadzenie Towarów (nasion, sadzonek) został wykonany wbrew sztuce ogrodniczej, np. w nieprawidłowych parametrach temperatur powietrza lub podłoża czy wilgotności oraz jeśli nasiona zostały wcześniej poddane Przetwarzaniu przez Klienta.

6. PNOS nie ponosi odpowiedzialności wobec Klienta w szczególności z tytułu rękojmi, jeżeli Towary zostały wykorzystanie niezgodnie z ich przeznaczeniem czy informacjami na etykiecie zamieszczonej na Towarze.

7. PNOS nie ponosi odpowiedzialności wobec Klienta w szczególności z tytułu rękojmi, jeżeli Towar został przez Klienta przepakowany lub magazynowany niezgodnie z zaleceniami PNOS lub wiedzą ogrodniczą.

8. PNOS nie ponosi odpowiedzialności wobec Klienta w przypadku braku możliwości wykonania Umowy przez PNOS na skutek okoliczności niezawinionych przez PNOS, a w szczególności na skutek okoliczności leżących po stronie Producenta. W takim wypadku PNOS niezwłocznie poinformuje Klienta o braku możliwości wykonania Umowy i zwróci otrzymaną zaliczkę.

9. PNOS nie ponosi odpowiedzialności wobec Klienta na skutek okoliczności niezawinionych przez PNOS, a w szczególności na skutek okoliczności leżących po stronie Producenta.

10. PNOS nie ponosi również odpowiedzialności za zwłokę w dostawie Towarów, chyba że zwłoka powstała z winy umyślnej.

 

§ 12. Zmiany OWS

1. PNOS ma prawo do każdoczesnej zmiany OWS. OWS w aktualnej wersji obowiązują do czasu wejścia w życie ich uchylenia lub zmiany.

2. Zmiana OWS wchodzi w życie najwcześniej w terminie 7 dni od opublikowania informacji o nowej treści OWS na Stronie Internetowej, chyba że z uwagi na charakter zmiany nie jest możliwe naruszenie lub ograniczenie praw Klientów.

3. PNOS zobowiązana jest publikować na Stronie Internetowej aktualną treść OWS.

 

§ 13. Rozwiązywanie sporów

1. Strony zobowiązują się do rozwiązywania spraw spornych polubownie.

2. Wszelkie spory mogące wyniknąć w przyszłości pomiędzy PNOS a Klientem Strony poddają orzecznictwu sądu powszechnego właściwego dla PNOS.

 

§ 14. Postanowienia końcowe

1. Klient nie może, bez zgody PNOS, przekazać jakiejkolwiek osobie trzeciej informacji uzyskanych w wyniku kontraktów handlowych z PNOS, jeżeli informacje te są objęte tajemnicą handlową.

2. Klient i PNOS zobowiązują się do zachowania w tajemnicy warunków Umowy, a w szczególności Cen, terminów płatności i rabatów. Przedsiębiorstwo Nasiennictwa Ogrodniczego i Szkółka

3. PNOS przysługują autorskie prawa majątkowe do opisów Towarów i ich zdjęć znajdujących się w szczególności na Stronie Internetowej lub w materiałach marketingowych PNOS. Klient nie może bez zgody PNOS korzystać z tych utworów.

4. Zdjęcia prezentowane się w szczególności na Stronie Internetowej, w materiałach marketingowych oraz etykietach Towarów mają charakter poglądowy.

5. Składając zamówienie lub przyjmując ofertę PNOS, Klient potwierdza, że zapoznał się z niniejszymi OWS oraz że akceptuje je w całości i bez zastrzeżeń.

6. Składając zamówienie lub przyjmując ofertę PNOS, Klient wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w celu zawarcia i wykonania Umowy.

7. W sprawach nieuregulowanych w OWS znajdują zastosowanie przepisy prawa polskiego.

8. Ewentualna nieważność któregokolwiek postanowienia OWS nie wpływa na ważność pozostałych postanowień.

9. Spory powstałe na gruncie stosowania OWS rozstrzygane będą przez sąd właściwy dla siedziby PNOS.

10. OWS wchodzą w życie z dniem. 29 października 2019r.

 

 

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper Premium